ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΧ
Ο σκοπός των παρόντων γενικών όρων χρήσης (εφεξής « ΓΟΧ») είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων επίσκεψης και χρήσης του δικτυακού τόπου ads.pneus-online.gr (εφεξής « Ιστότοπος») που εκδίδει η PNEUS- ONLINE.

Η επίσκεψη ή χρήση και μόνο του Ιστοτόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων ΓΟΧ εκ μέρους σας.
2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
2.1. Δεσμεύεστε ότι θα περιηγηθείτε στον Ιστότοπο τηρώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

2.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προτείνονται σε αυτόν, η οποία παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, και γενικότερα η οποία θίγει τα συμφέροντα, το κύρος, τη φήμη ή την εικόνα της PNEUS- ONLINE.

2.3. Κατά συνέπεια, δεν μπορείτε ειδικότερα σε καμία περίπτωση:
- να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μέσα προκειμένου να διαταράξετε ή/και να παρεμποδίσετε την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών που εκδίδονται σε αυτόν,
- να διαδίδετε ή να αποστέλλετε περιεχόμενο, σε οποιαδήποτε μορφή, το οποίο εμπεριέχει, ειδικότερα, στοιχεία ξενοφοβίας, ρατσισμού, προτροπής σε φυλετικά μίση, παιδοφιλίας, πορνογραφίας, υποκίνησης της ανθρωποκτονίας, της δυσφήμισης, της εξύβρισης, ή το οποίο προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων, και ειδικότερα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή,
- να προβαίνετε σε καταχρηστική αποστολή ανεπίκλητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μαζική ή/και επαναλαμβανόμενη αποστολή σε έναν ή/και περισσότερους παραλήπτες),
- και γενικότερα, να συλλέγετε προσωπικά στοιχεία που εκδίδονται στον Ιστότοπο, και ιδίως για εμπορικούς σκοπούς.

Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία με τους συντάκτες των αγγελιών για λόγους πέραν του αντικειμένου των αγγελιών τους με οποιονδήποτε τρόπο.
3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
3.1. Αναγνωρίζετε ότι ο παρών Ιστότοπος και το περιεχόμενό του προστατεύονται νομικά σύμφωνα με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δεσμεύεστε ότι θα σέβεστε κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.2. Η PNEUS- ONLINE σάς επιτρέπει μόνο:
- να επισκέπτεστε το Ιστότοπο και τις αγγελίες που δημοσιεύονται σε αυτόν,
- και να εκτυπώνετε τις αγγελίες για τις δικές σας ανάγκες και μόνο, για μη επαγγελματική ή εμπορική χρήση και για σκοπούς αυστηρά προσωπικούς, με την προϋπόθεση ότι στα αντίγραφα που εκτυπώνετε θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη νομική σημείωση που εμφανίζεται στα πρωτότυπα.

3.3. Οποιαδήποτε χρήση που δεν είναι σύμφωνη προς τις παραπάνω διατάξεις είναι παράνομη και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διώξεων εναντίον σας.
4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ PNEUS- ONLINE
4.1. Η PNEUS- ONLINE είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη δημιουργία και την ενημέρωση του Ιστοτόπου, και ιδιαίτερα των αγγελιών. Ωστόσο, μη έχουσα τον έλεγχο όλων των πληροφοριών και δεδομένων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, η PNEUS- ONLINE δεν εγγυάται ότι θα είναι ακριβή, αλάνθαστα και πλήρη, ούτε και ότι ανταποκρίνονται τέλεια στις προσδοκίες σας. Συνεπώς, η PNEUS- ONLINE δεν θα μπορεί να κριθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία η οποία ενδεχομένως προκύψει από αυτά, και γενικότερα για οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου ή/και του περιεχομένου του από εσάς.

4.2. Η PNEUS- ONLINE διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή μέρος του Ιστοτόπου, χωρίς να σας ενημερώσει σχετικά εκ των προτέρων. Η PNEUS- ONLINE δεν μπορεί να καθίσταται για οποιονδήποτε λόγο υπεύθυνη, έναντί σας και έναντι κάθε τρίτου, για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Ιστοτόπου, ούτε για τυχόν αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που εκδίδονται σε αυτόν.

4.3. Τέλος, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ρητά ότι η PNEUS- ONLINE δεν μπορεί να καθίσταται υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε σχέση, ανεξαρτήτως φύσεως, η οποία θα αναπτυχθεί μεταξύ εσάς και του συντάκτη μιας αγγελίας ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που παρέχει περιεχόμενο ή υπηρεσίες στον Ιστότοπο. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορέσετε να καταλογίσετε την ευθύνη μόνο στον συντάκτη ή τον εν λόγω τρίτο φορέα.
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.1. Η επίσκεψη στον Ιστότοπο και τις σελίδες του δεν απαιτεί καμία ονομαστική εγγραφή εκ μέρους σας.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις (δημιουργία του προσωπικού χώρου σας, εγγραφή στην υπηρεσία υποβολής αγγελιών,...), μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τα προσωπικά στοιχεία σας (ταχυδρομικά στοιχεία, ηλεκτρονική διεύθυνση…).
Σε αυτήν την περίπτωση, το έντυπο περιέχει ένα τετραγωνίδιο όπου μπορείτε να σημειώσετε εάν αποδέχεστε ή όχι τη χρήση αυτών των στοιχείων από την PNEUS- ONLINE για εμπορικούς σκοπούς, για λογαριασμό της ίδιας ή τρίτων, ή/και την παραχώρησή τους σε τρίτους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων, όπως δηλώνεται στην Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών.

5.2. Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε τη χρήση ή/και διαβίβαση των στοιχείων σας για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης, αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση PNEUS ONLINE - 71 chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY - FRANCE ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: ads@pneus-online.fr

Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να διαγραφούν τα δεδομένα που αφορούν στο άτομό σας, τα οποία έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και δεν είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας στην οποία εγγραφήκατε. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τα στοιχεία σας μπορούν, εν ανάγκη, να διαβιβαστούν σε τρίτους υπεργολάβους που εμπλέκονται στην παροχή του Ιστοτόπου ή/και των υπηρεσιών που προτείνονται σε αυτόν.

5.3. Για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας, ο Ιστότοπος εφαρμόζει την τεχνική των cookies. Ένα cookie δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας, αλλά καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που περιηγείστε στον Ιστότοπο (τις σελίδες που επισκεφτήκατε, την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης…). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εμποδίσετε τη δημιουργία τους από την επιλογή «προτιμήσεις Internet» του προγράμματος περιήγησής σας. Η λειτουργία του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προτείνονται σε αυτόν μπορεί, σε αυτήν την περίπτωση, να αλλάξει.
6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Ιστότοπος εκδίδεται από την: PNEUS ONLINE EURL

Η φιλοξενία παρέχεται από την: SOCIETE ECRITEL

Ο υπεύθυνος για τη δημοσίευση είναι: Alexis NERGUISIAN - Διευθυντής

Το PNEUS-ONLINE δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και τις συνέπειες των αγγελιών που δημοσιεύει στον ιστότοπό του.
Δυτική Ευρώπη :
Ανατολική Ευρώπη :
Αμερική :
Ασία :
Αφρική :
Ωκεανία :
Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες, μεταχειρισμένα 4x4, αγορά αυτοκινήτου, πουλήστε αυτοκίνητο, πουλήστε μοτοσικλέτα, αγγελίες αυτοκινήτων, αγγελίες μοτοσικλετών
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen